17 Ιουλίου 2024
Γίνετε συνδρομητής και αποκτήστε πρόσβαση στo site απο εδώ
Όνομα:
Κωδικός:
Food Hellas - Fresh Food
Ιούλιος 2024
ΚΥΡΔΕΥΤΡΙΤΕΤΠΕΜΠΑΡΣΑΒ
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 1617 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   

Το site παρέχει στους χρήστες του ειδικότερες συνδρομητικές υπηρεσίες οι οποίες διέπονται από τη παρούσα Σύμβαση Συνδρομητή.

Η αποδοχή από το συνδρομητή των όρων που ακολουθούν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του στις ειδικότερες αυτές υπηρεσίες.

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας των όρων που ακολουθούν, οφείλετε να τους διαβάσετε προσεκτικά ούτως ώστε να κατανοήσετε το σύνολο του περιεχομένου.

Το Internet και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα αναπτύσσονται και μεταβάλλονται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς, όπως και η σχετική νομοθεσία, ενώ παράλληλα το Panoptis.gr εξελίσσεται διαρκώς, με αποτέλεσμα οι σχετικοί όροι της παρούσας Σύμβασης Συνδρομητή να πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς ή/και να τροποποιούνται μέσα στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο.

Η επίσκεψη των σελίδων του Panoptis.gr ή / και η χρήση των υπηρεσιών του σημαίνουν την εκ μέρους σας αποδοχή και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων αυτών.

Η εταιρία ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ διανέμει Συνδρομητικές Υπηρεσίες η οποίες χάριν συντομίας θα αποκαλούνται στη συνέχεια "Σ.Υ ", ότι ο Συνδρομητής επιθυμεί να συμβληθεί με την ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ για να κάνει χρήση της/των "Συνδρομητικών Υπηρεσιών" συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Συνδρομητής αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του site, που η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ αναλαμβάνει να παρέχει σ' αυτόν. Το Panoptis.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει στο ελάχιστο ή / και να καταργήσει τις δωρεάν δοκιμαστικές παροχές υπηρεσιών της.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την προστασία του δικαιώματος χρήσης του Συνδρομητή, η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ παραδίδει σ' αυτόν έναν ή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στo Panoptis.gr και ισάριθμα συνθηματικά που έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο Συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του και υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ. Ο Συνδρομητής είναι εξάλλου αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπόχρεος για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση που γίνεται με τους κωδικούς του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού που θα του επιτρέπει τη σωστή και επιθυμητή λήψη και αξιοποίηση των παρεχόμενων από το site Panoptis.gr συνδρομητικών υπηρεσιών.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους, οπότε και οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ δικαιούται να αναστέλλει το δικαίωμα του Συνδρομητή στη λήψη των πληροφοριών εφόσον αυτός δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους, καθώς επίσης και να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, εάν αυτός δεν εξοφλήσει λογαριασμό του εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.

Σ' όλες τις περιπτώσεις ο Συνδρομητής παραμένει υπόχρεος για όλες τις οφειλές του προς τη ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι ο εκάστοτε τελευταίος λογαριασμός του ή και το απόσπασμα του λογαριασμού του από το μηχανογραφικό κέντρο της ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ ή τα λογιστικά βιβλία της θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Συνδρομητή για τις υπηρεσίες των Σ.Υ. θα πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ.

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του site χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, και δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την εγγραφή του χρήστη ως συνδρομητή στις Συνδρομητικές υπηρεσίες του Site ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης - Τ.Κ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Site. Το Site μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία των Σ.Υ. Δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα (απεργίες κλπ).

H ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο συνδρομητής στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα των ΣΥ παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Καμμία ζημιά θετική ή αποθετική του χρήστη αναγνωρίζεται λόγω κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας του site.

H ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του site θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του site. Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση της. Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του site ή να διακόπτει τη λειτουργία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του Συνδρομητή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συνδρομητή των υπηρεσιών του site Panoptis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες του site για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο.

Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών γιά την έκδοση εντύπων, ή γιά τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών, όπως τράπεζες πληροφοριών, δισκέττες, CD-ROM κλπ.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου των ΣΥ σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site Panoptis.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικήςιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του site και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το site Panoptis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση του site ο συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το site Panoptis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το site Panoptis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του συνδρομητή και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το site Panoptis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο συνδρομητής αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

MAIL INFO (Linking)

Η υπηρεσία άμεσης διασύνδεσης των ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα πλήρη κείμενα των αντίστοιχων διαγωνισμών, παρέχεται αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους συνδρομητές. Η προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της ανωτέρω από οποιονδήποτε τρίτο - πλην των αναφερομένων ανωτέρω συνδρομητών - απαγορεύεται αυστηρά και θα διώκεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, άμεσα και μονομερώς να διακόπτει την ισχύ της παρούσας προσωρινά ή να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  α. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας
  β. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, μετατροπής νομικής μορφής, κήρυξης του Συνδρομητή σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης πληρωμών, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση, ή υποβολής σχετικών αιτήσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του Panoptis.gr παραμένουν ιδιοκτησία του, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και προσκομίζοντας σχετική απόδειξη για κάθε αλλαγή των στοιχείων του, που αναφέρονται στην αίτηση συνδρομής.

Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιμολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

Οι συνδρομητές, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του site με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ΣΥ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ και του συνδρομητή και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και αρμόδια δικαστήρια γιά την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Αυτά συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε ο καθένας από ένα, το δε τρίτο θα αποσταλεί στην αρμόδια οικονομική εφορία.


Ισοτιμίες (15.07.2024)
Νόμισμα ECB %
ΔΟΛΛΑΡΙΟ  1.091 +0.15  
ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ  0.976 +0.08  
ΚΑΝΑΔ. ΔΟΛ.  1.488 +0.30  
ΣΟΥΗΔ. ΚΟΡ.  11.538 +0.35  
ΝΟΡΒΗΓ.ΚΟΡ.  11.746 +0.37  
ΚΟΡ. ΔΑΝΙΑΣ  7.461 0.00  
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝ.  172.34 -0.30  
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ  0.84 +0.01  


My Panoptis


Online Έντυπο Ημέρας


Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους που καθοριζονται στην σύμβαση "Περιορισμός Ευθύνης" τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το panoptis.gr. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την "Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων"


Powered by Πανόπτης®
Διαχείριση ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΕΠΕ
Περιορισμός Ευθύνης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Τιμολογιακή Πολιτική Συνδρομητικές Υπηρεσίες